Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van You Bamboo

You Bamboo
Boterdiep 69-1
9712 LK
Groningen;

Telefoonnummer: 06 24866003 Bereikbaar van 11:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@youbamboo.nl

KvK-nummer: 59910844
Btw-identificatienummer: NL128786474B01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van You Bamboo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod
 1. Het aanbod is vrijblijvend. You Bamboo is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als You Bamboo gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. You Bamboo kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 4 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst middels het volledig ingevulde bestelformulier op de website van You Bamboo. Zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgemaakt aan de hand van een van onze aangeboden betaalmethoden, gaat You Bamboo over tot levering van de gedane bestelling. Eveneens ontvangt de klant een bevestiging van de gedane betaling en het tijdstip waarop de bestelling is verzonden.
 2. You Bamboo treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
 3. You Bamboo zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. Contactinformatie van You Bamboo;
 2. De artikelen en hoeveelheden.
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 – De prijs
 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is You Bamboo niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 6 – Conformiteit en Garantie
 1. You Bamboo staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 werkdagen na levering aan You Bamboo via e-mail vermeld te worden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking, ongebruikt en in nieuwstaat verkerend. Kosten gemaakt voor de producten die retour gezonden moeten worden zijn in eerste instantie voor de consument.
 3. De garantietermijn van You Bamboo komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. You Bamboo is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van You Bamboo en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De consument de geleverde producten op een dusdanige manier heeft gebruikt waar het product niet voor bedoeld is.
Artikel 7 – Levering en uitvoering
 1. You Bamboo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. You Bamboo zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen 5 werkdagen bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal You Bamboo de consument binnen 5 werkdagen hiervan op de hoogte stellen. De consument kan er voor kiezen om het betaalde bedrag teruggestort te krijgen of akkoord gaan met een vervangend artikel. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij You Bamboo tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan You Bamboo bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8 – Betaling
 1. Alle bestellingen dienen door de consument vooraf te worden betaald.
 2. Niet nakomen door de consument van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is You Bamboo gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en haar verplichtingen op te schorten.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft You Bamboo behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 9 – Klachtenregeling
 1. Bij You Bamboo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door You Bamboo binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot You Bamboo. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van You Bamboo niet op, tenzij You Bamboo schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door You Bamboo, zal You Bamboo naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren